توسط
منتشر شده

برق ساختمان

اقداماتي كه بايد برای روش عملي و اجرايي پوشش استانداردهاي ايمني در نظر گرفته میشوند عبارتند از: ۱٫شركت‌هاي برق منطقه‌ و سازمان‌هاي ذيربط ايمني، مسئول آزمايش سيستم اتصال زمين كليه ساختمان‌ها و [...]

0 ادامه مطلب